LIEH - oznamovacia povinnosť
Dátum: 03. 10. 2022 , 22:11;
 
  
Prihlásenie
Časté otázky a odpovede týkajúce sa ustanovenia § 54 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov.

1. Čiarové kódy EAN spotrebiteľského balenia liehu
Môžem uviesť v oznámení (mesačné hlásenie) alebo v evidencii aj čiarový kód EAN spotrebiteľského balenia liehu, ktorý sa nenachádza v číselníku zverejnenom na https://liehweb.financnasprava.sk?
Čo mám uviesť v evidencii spotrebiteľského balenia liehu a následne v oznámení (mesačné hlásenie), ak spotrebiteľské balenie liehu nemá na etikete uvedený čiarový kód EAN?
Ak na etikete spotrebiteľského balenia liehu (ďalej len „SBL“) nie je uvedený čiarový kód EAN, nemusí to hneď znamenať, že SBL nebol žiadny čiarový kód EAN pridelený. V Slovenskej republike spravuje čiarové kódy EAN tovarov neziskové združenie GS1 Slovakia, ktoré je súčasťou medzinárodnej organizácie GS1 so sídlom v Bruseli. Daňový subjekt sa môže obrátina predmetné združenie, ktoré mu preverí, či konkrétnemu SBL bol pridelený čiarový kód EAN, a to nie len na území Slovenska, ale aj inde vo svete. Ak SBL nemá pridelený čiarový kód EAN, je osoba oprávnená na distribúciu povinná ho zabezpečiť. Na území Slovenskej republiky čiarové kódy EAN prideľuje neziskové združenie GS1 Slovakia.
Čo mám uvádzať v evidencii a v oznámení (mesačné hlásenie), ak zistím, že rôzne druhy spotrebiteľského balenia liehu majú na etikete rovnaký čiarový kód EAN?
Darčekové a skupinové balenia spotrebiteľského balenia liehu majú čiarový kód EAN odlišný od čiarového kódu EAN uvedeného na spotrebiteľskom balení liehu, ktoré je darčekovo zabalené alebo je súčasťou skupinového balenia. Ktorý čiarový kód EAN mám uvádzaťv evidencii, na doklade o predaji a oznamovať(mesačné hlásenia) colnému úradu?
Naša spoločnosť nakupuje spotrebiteľské balenie liehu na palety, ktoré majú pridelený čiarový kód EAN, pričom tento je odlišný od čiarového kódu EAN uvedeného na spotrebiteľskom balení liehu, ktoré sa nachádza na palete. Ktorý čiarový kód EAN musíme uvádzať na účtovných dokladoch, v evidencii a následne oznamovať colnému úradu?
2. Vedenie evidencie
Kedy mám v evidencii uviesť, že som vydal spotrebiteľské balenie liehu, ktoré otvorím a rozlievam svojim zákazníkom?
Čo mám uvádzať v evidencii, ak presúvam spotrebiteľské balenie liehu medzi vlastnými prevádzkarňami?
Ako viesť evidenciu v prípade vrátenia prijatého resp. vydaného SBL?
3. Archivácia evidencie
Dokedy mám archivova evidenciu vedenú podľa § 54 zákona č. 530/2011 Z. z.?
4. Doklad o nákupe spotrebiteľského balenia liehu a doklad o predaji spotrebiteľského balenia liehu
Čo mám robiť, ak mi bol dodávateľom vystavený doklad o predaji spotrebiteľského balenia liehu, ktorý neobsahuje všetky údaje tak, ako ustanovuje § 54 ods. 16 zákon č. 530/2011 Z. z.?
Čo mám robi v prípade, ak doklad vyhotovený mojou elektronickou registračnou pokladnicou neobsahuje všetky povinné údaje, lebo jej technické parametre to neumožňujú?
5. Technické zabezpečenie praktickej aplikácie ustanovenia § 54 zákona č. 530/2011 Z. z.
Existuje tlačivo alebo program, ktorý slúži na vedenie evidencie podľa § 54 zákona č. 530/2011 Z. z.?
Čo to znamená, že musím mesačne elektronicky oznamova údaje colnému úradu? Mám ich posielať elektronickou poštou?
6. Pohyb spotrebiteľského balenia liehu a daňové subjekty
Na čo slúži ustanovenie § 54 v zákone č. 530/2011 Z.z.?
Na koho sa vzahuje právna úprava § 54 zákona č. 530/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov?
Som povinný pri každom nákupe spotrebiteľského balenia liehu kontrolovať, či môj dodávateľ má platné oprávnenie na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu?


email:helpdesk.liehtech@financnasprava.skPočet prístupov: 3636724 (od 05. 11. 2010) (c) 2004-2013 FSSR, ORIS