LIEH - oznamovacia povinnosť
Dátum: 03. 10. 2022 , 23:00;
 
  
Prihlásenie
Časté otázky a odpovede týkajúce sa ustanovenia § 54 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov.

1. Čiarové kódy EAN spotrebiteľského balenia liehu
Môžem uviesť v oznámení (mesačné hlásenie) alebo v evidencii aj čiarový kód EAN spotrebiteľského balenia liehu, ktorý sa nenachádza v číselníku zverejnenom na https://liehweb.financnasprava.sk?
Čo mám uviesť v evidencii spotrebiteľského balenia liehu a následne v oznámení (mesačné hlásenie), ak spotrebiteľské balenie liehu nemá na etikete uvedený čiarový kód EAN?
Čo mám uvádzať v evidencii a v oznámení (mesačné hlásenie), ak zistím, že rôzne druhy spotrebiteľského balenia liehu majú na etikete rovnaký čiarový kód EAN?
Darčekové a skupinové balenia spotrebiteľského balenia liehu majú čiarový kód EAN odlišný od čiarového kódu EAN uvedeného na spotrebiteľskom balení liehu, ktoré je darčekovo zabalené alebo je súčasťou skupinového balenia. Ktorý čiarový kód EAN mám uvádzaťv evidencii, na doklade o predaji a oznamovať(mesačné hlásenia) colnému úradu?
Naša spoločnosť nakupuje spotrebiteľské balenie liehu na palety, ktoré majú pridelený čiarový kód EAN, pričom tento je odlišný od čiarového kódu EAN uvedeného na spotrebiteľskom balení liehu, ktoré sa nachádza na palete. Ktorý čiarový kód EAN musíme uvádzať na účtovných dokladoch, v evidencii a následne oznamovať colnému úradu?
2. Vedenie evidencie
Kedy mám v evidencii uviesť, že som vydal spotrebiteľské balenie liehu, ktoré otvorím a rozlievam svojim zákazníkom?
Čo mám uvádzať v evidencii, ak presúvam spotrebiteľské balenie liehu medzi vlastnými prevádzkarňami?
Ako viesť evidenciu v prípade vrátenia prijatého resp. vydaného SBL?
Ak osoba oprávnená na distribúciu vráti spotrebiteľské balenie liehu (ďalej len „SBL“) (napr. z dôvodu reklamácie) v tom istom kalendárnom mesiaci, ako sa uskutočnil jeho príjem, v evidencii ho uvedie ako prijaté SBL v kusoch so záporným znamienkom, pričom uvedie identifikačné údaje osoby, ktorej pôvodne prijaté SBL vrátila späť, vrátane jej čísla oprávnenia na distribúciu. V oznámení v zmysle § 54 ods. 17 zákona č. 530/2011 Z. z. uvádza osoba oprávnená na distribúciu zosumarizované údaje za jednotlivých dodávateľov a odberateľov SBL za celý kalendárny mesiac, za ktorý oznámenie zasiela. Ak osoba oprávnená na distribúciu vráti SBL v inom kalendárnom mesiaci, ako sa uskutočnil jeho príjem, postupuje pri vedení evidencie, a následne pri zápise do oznámenia nasledovne: Prijaté SBL v kusoch uvádza v evidencii a následne v oznámení v zmysle § 54 ods. 17 zákona č. 530/2011 Z. z. ako príjem v kalendárnom mesiaci, kedy sa príjem uskutočnil. Späť vrátené SBL uvedie v evidencii, a následne v oznámení v zmysle § 54 ods. 17 zákona č. 530/2011 Z. z. v kalendárnom mesiaci vrátenia SBL so záporným znamienkom s uvedením identifikačných údajov osoby, od ktorej boli SBL pôvodne prijaté a čísla jej oprávnenia na distribúciu. Primerane uvedenému postupuje dodávateľ, t. j. ak sa osobe oprávnenej na distribúciu vráti SBL (napr. z dôvodu reklamácie) v tom istom kalendárnom mesiaci, ako sa uskutočnil výdaj, v evidencii ho uvedie ako vydané SBL v kusoch so záporným znamienkom, pričom uvedie identifikačné údaje osoby, od ktorej sa pôvodne vydané SBL vrátilo späť, vrátane jej čísla oprávnenia na distribúciu alebo čísla povolenia na predaj. V oznámení v zmysle § 54 ods. 17 zákona č. 530/2011 Z. z. uvádza osoba oprávnená na distribúciu zosumarizované údaje za jednotlivých dodávateľov a odberateľov SBL za celý kalendárny mesiac, za ktorý oznámenie zasiela. Ak sa osobe oprávnenej na distribúciu vráti SBL v inom kalendárnom mesiaci, ako sa uskutočnil výdaj, postupuje pri vedení evidencie a následne pri zápise do oznámenia nasledovne: Vydané SBL v kusoch uvádza v evidencii a následne v oznámení v zmysle § 54 ods. 17 zákona č. 530/2011 Z. z. ako výdaj v kalendárnom mesiaci, kedy sa výdaj uskutočnil. SBL vrátené zákazníkom, evidované v zmysle § 54 zákona č. 530/2011 Z. z. uvedie v evidencii a následne v oznámení v zmysle § 54 ods. 17 zákona č. 530/2011 Z. z. v kalendárnom mesiaci vrátenia SBL so záporným znamienkom s uvedením identifikačných údajov osoby, ktorej boli SBL pôvodne vydané a čísla povolenia na predaj alebo čísla oprávnenia na distribúciu reklamujúceho zákazníka.
3. Archivácia evidencie
Dokedy mám archivova evidenciu vedenú podľa § 54 zákona č. 530/2011 Z. z.?
4. Doklad o nákupe spotrebiteľského balenia liehu a doklad o predaji spotrebiteľského balenia liehu
Čo mám robiť, ak mi bol dodávateľom vystavený doklad o predaji spotrebiteľského balenia liehu, ktorý neobsahuje všetky údaje tak, ako ustanovuje § 54 ods. 16 zákon č. 530/2011 Z. z.?
Čo mám robi v prípade, ak doklad vyhotovený mojou elektronickou registračnou pokladnicou neobsahuje všetky povinné údaje, lebo jej technické parametre to neumožňujú?
5. Technické zabezpečenie praktickej aplikácie ustanovenia § 54 zákona č. 530/2011 Z. z.
Existuje tlačivo alebo program, ktorý slúži na vedenie evidencie podľa § 54 zákona č. 530/2011 Z. z.?
Čo to znamená, že musím mesačne elektronicky oznamova údaje colnému úradu? Mám ich posielať elektronickou poštou?
6. Pohyb spotrebiteľského balenia liehu a daňové subjekty
Na čo slúži ustanovenie § 54 v zákone č. 530/2011 Z.z.?
Na koho sa vzahuje právna úprava § 54 zákona č. 530/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov?
Som povinný pri každom nákupe spotrebiteľského balenia liehu kontrolovať, či môj dodávateľ má platné oprávnenie na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu?


email:helpdesk.liehtech@financnasprava.skPočet prístupov: 3636734 (od 05. 11. 2010) (c) 2004-2013 FSSR, ORIS